Fontos számviteli és jogi tudnivalók :: ÖSSZEFOGLALÓ

Az év végén, és 2021 elején egyaránt számos, a mindennapi életet és a munkavégzést jelentősen befolyásoló jogszabály módosult. Annak érdekében, hogy ez mindenki számára könnyebben követhető legyen, az alábbiakban kivonatos összefoglalót adunk a CÉHálózatnak köszönhetően. A jogszabályismeretetések dr. Gazsi Adriennek köszönhetők, a számviteli tudnivalókat Nelhübel Henriette jóvoltából ismerhetik meg tagszervezeteink és az érdeklődők.


2020. évi CLXXI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról

Az elfogadott törvény hatályon kívül helyezi az Mmtv. azon rendelkezéseit, melyek szerint meg kell szüntetni az ellátást, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét. Ennek értelmében 2021 januárjától korlátozás nélkül dolgozhatnak az említett ellátásokban részesülők.

***

Megjelent 1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A rendelettel módosított jogszabályok:

* A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

* A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

* A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

* A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

Néhány fontosabb módosítást az alábbiakban ismertetünk (család- és gyermekjóléti központ fogyatékosságügyi tanácsadást biztosít a jövőben, veszélyhelyzeti rendelkezések, munkakör betöltéséhez szükséges képzések határidejének eltolása stb.)

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

“Fogyatékosságügyi tanácsadás

27/A. § A fogyatékosságügyi tanácsadás feladata:

a) tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való kapcsolatfelvétel, az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,

b) együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal, intézményekkel, egészségügyi alap- és szakellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal,
foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport-, kulturális és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, valamint egyházi intézményekkel, közösségekkel,

c) a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatásokat,

d) közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,

e) együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és

f) kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval.”

***

Továbbá a módosult jogszabály 120. § (4) paragrafusa szerint Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok rész 3. pontjának a fenntartó 2022. január 1-jéig köteles megfelelni.

a 6. § (5a) bekezdés d) pont: az intézményvezető a pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, az adott szakmai egység célcsoportjának megfelelő, e melléklet szerinti kiegészítő
szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani.

a 120. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(4) A 6. § (5a) bekezdés d) pontjában foglaltaknak a fenntartó 2024. január 1-jéig köteles megfelelni.

A jogszabály a következő 125. §-sal egészül ki: “125. § A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama
a) a szociális diagnózist készítő esetmenedzseri képzésre a 30. § (10) bekezdésében,
b) a falu- és tanyagondnoki alapképzésre a 39. §
(5) bekezdésében,
c) a támogató szolgálati képzésre a 39/D. § (1) bekezdésében,
d) a közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre a 39/I. § (2) bekezdés
b) pontjában,
e) a szenvedélybetegek közösségi ellátása képzésre, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzésre a 39/N. § (1) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít bele.”

***

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 124. § (1) bekezdésében a “2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a “2022. december 31-ig” szöveg,

b) 3. számú melléklet “intézményvezető” sorában ba) a “- diplomás ápoló” szövegrész helyébe a “- diplomás ápoló – egészségügyi szervező” szöveg,

bb) az “igazgatásszervező szociális” szövegrész helyébe az “igazgatásszervező, szociális” szöveg lép.

Hatályukat vesztik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sorában a “(Kiegészítő szabály 3.)” szövegrészek.

***

Nelhübel Henriette jóvoltából alább letölthető egy számviteli összefoglaló, ami a 2020-as évet érintő számviteli változásokat foglalja össze. Sok információt tartogat a 2020 éves beszámolóra vonatkozóan.
Mivel a hálózati tagok többsége alapítvány, egyesület, ezért azoknak a 12. oldaltól érdemes elolvasni: “479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számvitelitörvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” – részt.

A közhasznúsági beszámoló mellett megjelenik a számviteli beszámoló
készítése bizonyos helyzetekben, és már nem csak azoknak, akik vállalkozásitevékenységet is végeznek. Könyvvizsgáló szükséges éves 300 millió felettibevételnél ( kikerült a jogszabályból, hogy vállalkozói tevékenységesetén), és még vannak egyéb módosítások.
Mivel az Állami Számvevőszék minden civil szervezetet leellenőriz
2020-2021-ben, ezért nagyon fontos, hogy szervezeteink számviteli szabályzatai,leltárkezelés, pénztárkezelés, beszámolók, stb. könyvelése, valamint az elkülönített könyvelés – intézményenként és számlánként munkaszámokra – az előírásoknak megfelelő legyen.

A számviteli változásokat, tudnivalókat ismertető dokumentum itt olvasható.

Hozzászólások lezárva.