Pályázati felhívás megváltozott munkaképességű munkavállalók 2023. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

A szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §. (1) bekezdése alapján pályázati felhívást tesz közzé, melynek azonosítószáma: REHAJB-23-TTF

A Pályázatra vonatkozó általános információk

A pályázati eljárás célkitűzései:

a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
o foglalkoztatásának elősegítése,
o egészségi állapotából adódó munkaerőpiaci hátrányainak ellentételezése, o termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
■ tartós foglalkoztatás keretében, illetve
■ a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;

– olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: a Korm. rendelet 37.-39. §-ai szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázati felhívás közzétételének napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatási időszak

A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt – a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre

A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, havi átlagban legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Az e szabályhoz igazodó, munkaidő-keretben történőfoglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet 20. § (2) és 38. § (1)-(2) bekezdései tartalmazzák.

A támogatás, támogatási kategóriánként – azaz bér, illetve többletköltség-támogatásként külön-külön -, vállalkozásonként és évente nem haladhatja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amelynek pályázati funkciója legkésőbb 2022. szeptember 30-tól érhető el. A pályázó az IKR-be való belépése után az ott megadott feltételekkel (felhasználónevével és jelszavával) válik jogosulttá a pályázat benyújtására.

Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el. A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy az elektronikus pályázati eljárásban való részvételhez megfelelő informatikai-műszaki háttérrel rendelkezzen.

Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésre választ adva kell kitölteni, és a mellékleteket pdf. formátumban elektronikus úton kell becsatolni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat mellékletét képezi az 1. és 2. számú Nyilatkozat nyomtatvány, melyet minden kérdésre válaszolva, pdf. formátumban elektronikus úton szükséges a pályázat mellékleteként becsatolni.

A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.

Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a 2023. évre várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatal telefonon nem adhat tájékoztatást.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatokat a pályázati felhívás IKR felületen történő – a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőző – elérhetőségétől kezdődően folyamatosan, de legkésőbb 2022. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.

A pályázat közzétételének helye:

-a Kormányhivatal honlapja (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest)
-BM honlapja (www.kormany.hu/belugyminiszterium)

A teljes pályázati kiírás ITT ELÉRHETŐ >>>

Hozzászólások lezárva.