Megváltozott munkaképességű munkavállalók 2022. évi rehabilitációs célú tartós vagy tranzit foglalkoztatásának támogatása

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé (azonosítószám: REHAB-22-TTF).

A pályázati eljárás célkitűzései:

– a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
o foglalkoztatásának elősegítése,
o egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,
o termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
o tartós foglalkoztatás keretében, illetve
o a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;
– olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.

A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.

Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázati felhívás közzétételének napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt – a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre

A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, havi átlagban legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatokat a pályázati felhívás IKR felületen történő – a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőző – elérhetőségétől kezdődően folyamatosan, de legkésőbb 2021. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.

A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.
Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon.

Regisztrációs lap, és egyéb kapcsolódó dokumentumok INNEN LETÖLTHETŐK.

(Forrás: -nonprofit.hu-)

Hozzászólások lezárva.