A szociális ellátások nyújtásával összefüggő fontosabb szabályok a vészhelyzet ideje alatt

Mint az sokak számára ismert lehet, jelenleg is érvényben van a Kormány 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről.

A mindennapi működés során azonban nem mindig egyértelmű, mely részleteket érdemes szem előtt tartani, ezért most dr. Gazsi Adrienn segítségével röviden kiemeljük e jogszabály fontosabb rendelkezéseit:

– Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést nem tarthat

– nappali ellátást nyújtó intézmények épületében nyújtott
szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani

– A nappali ellátást nyújtó intézmények 2020. augusztus 1-jétől e rendelet hatálybalépéséig a 2020. augusztus 1-jén engedélyezett és befogadott férőhely szám alapján jogosultak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra, ha az a fenntartóra nézve kedvezőbb

– A szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások nyújtása
során az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni

– az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg

A jogszabály teljes szövege innen letölthető:

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/UQo0Hwj2B5S4xesPJnKg5fc6b1032c67c/dokumentumok/17732bb2a45842f76d58545e5d5d45fbc2c043c5/letoltes

***

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, gyámhatósági eljárásokkal kapcsolatos intézkedések valamint a munkavégzést érintő rendelkezések

4. § Az Szt. 130. §-a szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásbanrészt vevő személy napi munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik

a) a veszélyhelyzet kihirdetése napján vagy

b) a támogatási rendszerbe 2021. január 1-jétől bevont fenntartók esetén a január 15-ig megkötött egyéni munka-, illetve fejlesztési szerződés alapján a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak, és jogviszonyuk a veszélyhelyzet ideje alatti elszámolási időszakban, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig fennállt.

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró *rehabilitációs ellátás* a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

6. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján vagy az akkreditált munkáltatók Mmtr. szerinti támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató esetén a 2021. január 15-ig megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az Mmtr. 1. § 6. pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,

16. § A szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatások nyújtása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletbenmeghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni.

17. § Támogató szolgáltatás esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt a személyes gondoskodást végző személyek szállítását nem kell jelenteni az igénybevevői nyilvántartásba. A 2020. évben a támogató szolgáltatás fenntartója a 2019. évben teljesített
eladatmutatójának legalább 90{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a
alapján számított 2020. évi támogatási összegre jogosult abban az esetben
is, ha a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesítette azzal,
hogy a 2020. évi állami támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a
kötelezően teljesítendő feladatmutató után járó állami támogatás összege.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések

18. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális szakosított
ellátást nyújtó intézményekben, a családok átmeneti otthonában, a gyermekek átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető.

(2) A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell
biztosítani.

(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a 24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az Szt. 94/L. § (6) bekezdése, illetve a Gyvt. 15. § (10) bekezdése szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján meghatározott bérpótlékot biztosítani kell.

(Forrás: CÉHálózat információ)

Hozzászólások lezárva.