A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan új jogszabályok jelennek meg

A kormány 2020. május 26-án benyújtotta a T/10747. számú, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló, és a T/10748. számú, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvény tervezetét.

A T/10747. számú tervezet szerint az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg.

Ez a törvény a kihirdetését követő napon léphatályba, a veszélyhelyzet megszüntetésének és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályvesztésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló T/10748. számú tervezet a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon-és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges, a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok
70. § (1) Ha

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:1993. évi III. törvény) szerinti havi rendszeres szociális ellátásnak a 1993. évi III. törvény 25. §(4)-(6) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata, vagy

b) a gyermekek otthongondozási díjának az 1993. évi III. törvény 134/H. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig kell lefolytatni.

(2) A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,

b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és

c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság meghosszabbodik 2020. június 30-áig .

(3) A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság2020. június 30-áig meghosszabbodik.

(4) Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ellátásra való jogosultságot úgy állapították meg, hogy a szakértő a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése, illetve 25/B. § (1) bekezdése szerinti szakértői vizsgálatot az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra alapozva végezte el, a jogosultságot 2020. augusztus 31-éig felül kell vizsgálni.

71. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:Ebtv.) 42/A. §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a vagy 50.§-a alapján járó gyermekgondozási díjra, és

b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 20. §-a,20/A. §-a, 20/B. §-a vagy 22.§-a alapján járó gyermekgondozást segítő ellátásra, és a Cst. 23. §-a alapján járó gyermeknevelési támogatásra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghosszabbított jogosultság ideje alatt más, az (1) bekezdés a) és b)pontjában felsorolt további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) a gyermekgondozási díjra az Ebtv. 42/G. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik az Ebtv.42/G. § (3) bekezdés f) pontja szerinti esetben,

b) a gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság megszűnik aCst. 20/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat visszavonásával.

(4) Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra 2020.március 11-e után és 2020. június 30-a előtt került volna sor,

a) a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig el kell végezni, és

b) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.

72. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások – a 70. § és 71. §-ban meghatározott ellátások kivételével – e körülmények felülvizsgálatára tekintettel legkorábban 2020. július 1-jétőlszüntethetők meg.

(2) A 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően 2020. július 1-jén szűnik meg.

73. § (1) Az 1993. évi III. törvény szerinti, a fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma 2020. július 31-éig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-át, valamint a fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények az ellátottak lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásnyújtás esetén az igénybevevői nyilvántartásban rögzíteni kell az igénybevevőt akkor is, ha a szolgáltatásnyújtás az otthonában vagy infokommunikációs eszközön keresztül történik.

(3) 2020. december 31-éig egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt

a) a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát nem kell elvégezni,

b) szociális alapszolgáltatások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,

c) szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján szüneteltethető, és

d) házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és az egészségügyi válsághelyzet időszakát nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor.

74. § (1) Az 1993. évi III. törvény szerinti szociális szakosított intézményekben az országos tiszti főorvos által elrendelt látogatási tilalom (a továbbiakban: látogatási tilalom) fennállása alatt, de legfeljebb2020. december 31-éig

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,

b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a komplex szükségletfelmérést nem végezheti el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok elvégzése nélkül a szociális szolgáltatás a látogatási tilalomfennállása alatt, valamint a tilalom feloldását követő harmincadik napig, de legfeljebb 2020.december 31-éig jogszerűen nyújtható.

(3) A fejlesztő foglalkoztatásba bevontak rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról szóló, a látogatási tilalom fennállása alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége a látogatási tilalom feloldását követő hatvanadik napig, de legfeljebb 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

(4) Az 1993. évi III. törvény szerinti átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben az országos tisztifőorvos által elrendelt felvételi zárlat fennállása alatt lejáró ellátotti jogviszony a tilalom feloldását követő hatvanadik napig, de legfeljebb 2020. december 31-éig meghosszabbodik,ha az ellátottnak az állapotánál fogva további, tartós elhelyezésre van szüksége.

(5) A látogatási tilalom fennállása alatt, de legfeljebb 2020. december 31-éig az idősek otthonában foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető. A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani.

-tamogatoweb.hu (SzocOkos)-

***

A T/10747. számú, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló tervezet TELJES SZÖVEGE

A T/10748. számú, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló tervezet TELJES SZÖVEGE

Hozzászólások lezárva.