Új jogszabály a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről

A Magyar Közlönyben – számos lényegi jogszabály módosítás mellett – a Kormány 485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelete a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről rögzíti, hogy a vészhelyzetre tekintettel egyes szociális ellátások esetében a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételektől – a fenntartó döntése alapján – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül el lehet térni.

Részletek a jogszabályból:

A szociális alapszolgáltatás, a szakosított ellátás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak fenntartója – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül
a) az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba,
b) több ingatlanban nyújtott szolgáltatás esetén azokat a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltatás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze,
c) szolgáltatását a más fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, azonos szolgáltatása helyéül szolgáló épületében nyújthatja.

Ha a fenntartó a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet, épületrészt vagy ideiglenes elhelyezést biztosító, ellátási célokra szolgáló helyszínt von be, és a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást tesz szükségessé, a működőképesség veszélyeztetettségének indokolása mellett kérelmezi a bejegyzést vagy adatmódosítást is.

A fenntartó a 2. § (2) bekezdése szerinti változást – ide nem értve a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzést vagy adatmódosítást nem igénylő változást – annak bekövetkezését megelőzően legalább tíz nappal bejelenti a területileg illetékes működést engedélyező szervnek.
(2) A szakosított ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona fenntartója a szolgáltatás megszüntetésére irányuló szándékát a szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlésének kérelmezését legalább két hónappal megelőzően írásban bejelenti az érintett ellátottaknak, törvényes képviselőiknek, a területileg illetékes működést engedélyező szervnek, az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

(Forrás: CÉHálózat hírlevele)

Hozzászólások lezárva.