Új szabályok civil szervezetek adománygyűjtéseire

A Kormány 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

“12/A. § (1) Az Ectv. 29. §-ának alkalmazása során a civil szervezet köteles a közhasznúsági mellékletében – az Ectv. 29. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiegészítő mellékletben isfeltüntetni a részére támogatást, adományt nyújtó személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: adományozó) tekintetében a végső adományozót.

(2) Végső adományozó:

a) az adományozó természetes személy,

b) az a természetes személy, aki az adományozóban közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol az adományozó felett,

c) az a természetes személy, aki az adományozóban – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, vagy

d) a b) és c) pontban meghatározott természetes személy hiányában az adományozó vezető tisztségviselője.”

2. § A Rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

“14. § E rendeletnek a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 12/A. §-át a 2020. december 31-ét követően induló üzleti évre vonatkozó beszámolóra kell először alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

(-CÉHáló-)

Hozzászólások lezárva.