Pályázati felhívás tagszervezeteink részére – foglalkoztatási tevékenység támogatása 2020

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) pályázatot hirdet az Emberi Erőforrás Minisztériuma célzott támogatásával a tagszervezetei számára a szakmai tevékenységük színvonalának emelése érdekében fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítésére.

1./ A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szövetség tagszervezetinél ellátott, gondozott, foglalkoztatott fogyatékossággal élő emberek életminőségét javító, társadalmi integrációját segítő foglalkoztatási programok támogatása.

2./ A PÁLYÁZAT TARTALMA:
A pályázatot benyújtó tagszervezettől a szervezeti és működési rendjéhez igazodó olyan foglalkoztatási tevékenység megvalósulását várjuk, amely hozzájárul a szervezet és/vagy fogyatékossággal élő(k) jövedelemszerző képességének javításához, és elősegíti a fogyatékossággal élő emberek mentális és pszichés állapotának javulását.
A célcsoport sajátosságaihoz igazodó, segítő szolgáltatások (egyéni foglalkoztatási terv készítése, képzés, betanító képzés, mentorálás, rehabilitációs tanácsadás, konfliktuskezelés, együttműködési megállapodás kötése stb.) szükség szerinti biztosításával segítse elő a foglalkoztatást és a munkában maradást.

A pályázati program célcsoportja: A tagszervezet célkitűzéseiben meghatározott és tevékenységi körében ellátott, gondozott fogyatékos személy(ek).

3./ A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A szövetség tagszervezetei, akik rendelkeznek legalább 1 év szövetségi tagsággal.

Formai kizárásra kerül annak a pályázó tagszervezetnek az anyaga, akinek:

• saját honlapján nincs feltüntetve, hogy az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete.
• előző évi nyertes pályázat esetén saját honlapján nincs feltüntetve, hogy szövetségi támogatással valósította meg a programot.
• nem teszi elérhetővé saját honlapjáról az ÉTA Országos Szövetség honlapjának elérhetőségét.
• nem tünteti fel saját honlapján támogatóként a szövetséget.

A formai követelmények meglétét a pályázati anyag beadásakor mellékletek formájában igazolni kell!!!!

Nem pályázhat az a tagszervezet, amely:

• a 2020. évi tagdíjat a pályázat beadásának határidejéig (2020. június 30.) nem fizette be.
• az a tagszervezet, aki a 2019. évi elnyert pályázati összeget nem a megjelölt célok elérése érdekében használta fel.
• az a tagszervezet, aki a 2019. évi pályázati elszámolást nem készítették el a megadott határidőre.
• az a tagszervezet, akinél a 2019. évi pályázati anyagok ellenőrzése során hiányosságok tapasztalhatók.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki/akinek:

• a pályázatát nem a Pályázati Felhívásban megfogalmazott követelmények alapján nyújtotta be;
• a pályázatot nem a pályázói körben meghatározott szervezetként nyújtotta be;
• a pályázatát határidő után küldte meg;
• nem válaszolt a pályázati űrlap valamennyi kérdésére, illetve nem írta alá a Nyilatkozatot;
• a kötelező mellékleteket nem csatolta;
• adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
• a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
• a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
• nem csatolta a bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolását;
• nem csatolta a szervezet képviseletére jogosító aláírási címpéldány, vagy banki aláírási karton hitelesített másolatát.

4./ A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSI IDEJE:
A pályázónak a szakmai programját 2020. január 1. – december 31. közötti időszakban kell megvalósítania.

5./ A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összeg 10.000.000,-Ft

6./ A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében lehet felhasználni.

7./ AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE:

A pályázatban elnyerhető támogatás összege: maximum. 500. 000.- Ft
A támogatás mértéke 100 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

8./ A PÁLYÁZATBAN ELSZÁMOLHATÓ – NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

A pályázatban ismertetett foglalkoztatási program teljesítéséhez szükséges és a programhoz közvetlenül, vagy közvetett módon felmerülő költségek, amelyek a kiírás 4. pontjában meghatározott időszakban merültek fel és kerültek kifizetésre.
A célcsoport foglakoztatásához kapcsolódó személyi kiadások (célcsoport, munkavezető, szolgáltatást nyújtó), a munkába lépést és bent maradást segítő szolgáltatások kiadásai, anyagköltség, készletbeszerzés, szakértői díj, dologi kiadások. bérleti díj, szállítási költség.

Eszközök beszerzése esetén csak új és 200.000,-Ft egységár alatti megvásárlása számolható el a pályázat keretében, és csak abban az esetben, ha az elengedhetetlenül szükséges a program sikeres megvalósításához.

A pályázati program keretében nem elszámolható a szervezet működésével kapcsolatos költségek (pl. áram, gáz, víz-, és csatornadíj, telefon és internet szolgáltatások kiadása, stb.).

9./ A TÁMOGATOTT PÁLYÁZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

A nyertes pályázóval a programjának támogatására az ÉTA Országos Szövetség támogatási szerződést köt, amely tartalmazza többek között a támogatás összegét, a támogatott elemeket, valamint az elszámolás módját, határidejét.

A nyertes pályázóval szembeni elvárások:

• saját honlapján szükséges megjeleníteni, hogy az adott programot ÉTA Országos Szövetség támogatással valósította meg,
• saját honlapjáról szükséges elérhetővé tenni az ÉTA Országos Szövetég honlapját,
• saját honlapján szükséges a támogatók között feltüntetni az ÉTA Országos Szövetséget.
• saját honlapján szükséges jól látható helyre kitenni az ÉTA Országos Szövetség logóját,
• a nyertes pályázónak elszámolási kötelezettsége van 2021. január 17-ig.

10./ A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A Pályázati Dokumentáció és Űrlap, valamint a pályázat részét képező költségvetés táblázat letölthető az elnevezésekre kattintva.
A pályázatokat a kiíráshoz mellékelt Pályázati Űrlap (Pályázati Dokumentáció része) hiánytalan kitöltésével és az előírt kötelező mellékletek csatolásával, a 11. pontban meghatározott határidőig történő beadásával lehet teljesíteni.
A pályázat benyújtásának módja elektronikus úton 1 példányban PDF formátumban (Pályázati Űrlap, költségvetés és mellékletek) az alábbi e-mail címre kérjük benyújtani: etapalyazatok@eta-szov.hu

11./ A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

A pályázatokat 2020. június 30. éjfélig kell benyújtani.

12./ A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA:

Formai hibásnak minősül az a pályázat, amely:
• nincs benyújtva a megfelelő formátumban (PDF),
• nincs aláírva a Nyilatkozat,
• nem tartalmazza a kötelező mellékletek mindegyikét.

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra 1 alkalommal, az ÉTA Országos Szövetség munkatársa felhívására van mód, amelyet 5 napon belül kell teljesíteni. A formailag hibás pályázatok nem kerülnek értékelésre, támogatásban nem részesíthetők.

A benyújtott pályázatokról az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA) Elnöksége dönt 2020. augusztusában, amelyről értesíti a pályázó szervezeteket. A döntés végleges, fellebbezés nem lehetséges.

A pályázattal és a benyújtással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Palatin Gyuláné Éva pénzügyi munkatárstól. (061/4140500)

Budapest, 2020. április

Papp Ágnes
elnök sk.

Hozzászólások lezárva.