Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Jelen útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni kívánjuk a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállás alatt követendő eljárását. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek.

Minden ellátási forma esetében szükséges:
• A szolgáltató
• folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu),
• kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
• a hozott intézkedésekről informálja az ellátottakat és a dolgozókat,
• a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint
• minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az ellátottak és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.
• A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátást igénybevevők esetében a tünetek megjelenését, és haladéktalanul legyenek az ellátást igénybevevö segítségére a háziorvossal történő telefonos kapcsolatfelvételben.
• A szolgáltatást igénybevevő személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a vészhelyzet időtartama alatt lehetőség szerint ne hagyják el saját otthonukat, a személyes találkozásokat minimalizálják az ellátásukat segítő hozzátartozókra, segítő szakemberekre és a rokonokkal, ismerősökkel való kapcsolattartást elsősorban telefonon és elektronikus úton valósítsák meg.
C. Minden alapszolgáltatás esetében szükséges az ellátottakkal való rendszeres telefonos kapcsolatfelvétel és helyzetükről, állapotukról való érdeklődés, valamint a szükséges segítségnyújtás felajánlása.
• Az egyes alapszolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsitéseként – higiéniai szempontok miatt – a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírás nem szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt. Az adminisztrációs kötelezettség az ellátotti aláírás elhagyásán túlmenően változatlanul fennáll a KENYSZI-ben történő rögzítéssel együtt. Lényeges, hogy minden igénybevevő abban az ellátási formában kerüljön rögzítésre továbbra is, amelyre a megállapodása szól, és ezen ellátási formára vonatkozóan történjen meg a KENYSZI jelentés (pl. aki nappali ellátást vesz igénybe, az továbbra is nappali ellátott marad, de a járványra való tekintettel az ellátás biztosításának módja és tartalma változik).
• Az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti dokumentáció (szakvélemények, orvosi papírok, stb.) bekérésétől el lehet tekinteni, a jogosultság vizsgálatát (pl. gondozási szükséglet vizsgálata) nem kell elvégezni a veszélyhelyzet ideje alatt. A veszélyhelyzet visszavonását követően – amennyiben az ellátott a továbbiakban is igényli az ellátást – a dokumentumokat be kell szerezni, és a jogosultság vizsgálatot le kell folytatni.
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás területén:
• Az idösekkel való rendszeres kapcsolattartás az állapotuk iránt való érdeklődés céljából kiemelten fontos.
• Fokozott figyelmet szükséges fordítani az idősek lelkiállapotára, hiszen a hozzátartozóik akár több hétig sem fogják tudni látogatni őket. Amennyiben úgy érzik, több személyes figyelemre van szüksége az idős ellátottnak, azt jelezzék a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat felé.
• Bevásárlás esetén javasolt azt úgy szervezni, hogy minél kevesebb helyről kerüljön sor a beszerzésre, csökkentve ezzel az érintkezések számát. A személyi segítés esetén a házi segítségnyújtás esetére írtak érvényesek.
• A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító Jelét (TAJ), és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.
• A köznevelési rendszer digitális átállásával a szállító szolgáltatásban felszabaduló kapacitásokat a többi feladat ellátására kell fordítani.
• A szolgáltatáshoz használt gépjárművet és segédeszközöket rendszeresen fertőtleníteni szükséges.
• A veszélyhelyzet időtartama alatt kerülni kell a csoportos szállításokat, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt!
• A falu- és tanyagondnoki gépkocsi használható személyes gondoskodást végző személyek szállítására a tömegközlekedés használatából fakadó kockázatok minimalizálása érdekében.
• A veszélyhelyzetre tekintettel a területen működő más szociális alapszolgáltatással való együttműködésre, a tapasztalatok megosztására kiemelt figyelmet szükséges fordítani.
Idősek ellátása területén:
A 65 éves vagy annál idősebb igénybevevőt telefonon nyilatkoztatni kell arról, hogy a veszélyhelyzet idején igényli-e továbbra is az ellátást, vagy annak igénybevételét elutasítja a veszélyhelyzet idejére. A nyilatkozatot dokumentálni kell.
Az idősebb korosztály a koronavírus kiemelt rizikócsoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések fokozott betartása az idősek ellátását végző szociális szolgáltatások esetében. A szolgáltatók/intézmények csökkentsék minimálisra, lehetőség szerint szüntessék meg a székhelyen és telephelyeken (a továbbiakban együtt: székhelyen) a személyes
kontaktussal járó ügyfélforgalmat. A szolgáltatást igénybevevő személyekkel kapcsolatos ügyintézését telefonos, illetve elektronikus úton történő ügyintézéssel kell kiváltani.

Javasolt továbbá:
c. A bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges az ügyfélszolgálat telefonos vagy elektronizált módjáról.
• A szolgáltató jelöljön ki legalább egy munkatársat az ügyfélszolgálati feladatokra.
• A székhelyen történő, elkerülhetetlen személyes ügyfélfogadás helyét lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy:
• a dolgozó és az igénybevevő közötti távolság az ügyintézési idő alatt a 1,5 m-t meghaladja,
• az igénybevevő számára a székhelyre történő belépéskor biztosítson a szolgáltató/intézmény felügyelt vagy irányított kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget,
• több ügyfél esetén az egyes ügyfelek az épületen kívül várakozzanak,
• az igénybevevő távozását követően az ügyfélszolgálati iroda/helyiség fertőtlenítését és alapos szellőztetését biztosítani kell.

Étkeztetés

A helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell szüntetni. A napi egyszeri meleg étel biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, lehetőség szerint egyszer használatos edényekben. Többször használatos eszközök fertőtlenítéséről a szolgáltatónak kell gondoskodnia.

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatást igénybevevő személyek körében fel kell mérni, hogy kik azok a személyek, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag a szociális szolgáltatótól várható.

A gondozó:
• A házi segítségnyújtás biztosítása során az igénybevevő ellátását megelőzően védőfelszerelés felvétele kötelező (pl. gumikesztyü) az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint.
• A munkafolyamatok elvégzését követően vegye le a védőruházatot, és fertőtlenítse a kezét az országos tisztifőorvos által meghatározottak szerint, továbbá naponta többször fertőtlenítse a használati tárgyait (pl. telefon, lakáskulcs).
• A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése miatt egyszerűbbé vált. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg Társadalombiztosítási Adóazonosító Jelét (TAJ), és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.
A szolgáltató:
• Bevásárlás esetén javasolt azt úgy szervezni, hogy minél kevesebb helyről kerüljön sor a beszerzésre, csökkentve ezzel az érintkezések számát.
• Végezzen kockázatelemzést a tekintetben, hogy mely tevékenységek (pl. ablaktisztitás) maradhatnak el a szolgáltatásnyújtás során, és mely tevékenységekre kell fokozottabb figyelmet fordítani (p1. egészségügyben dolgozó hozzátartozó kiesése miatt jelentkező többletfeladatok).
• Alakítsa ki az egészségügyi alapellátással történő elektronikus kapcsolattartást.
• Biztosítson fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenitőszer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést a gondozók számára.
• Gondoskodjon a védőfelszerelés tisztításáról, fertőtlenítéséről.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az igénybevevő otthonában végzett tevékenységek vonatkozásában a házi segítségnyújtásra írottak irányadók.
Nappali ellátás
• Az idősek klubjának működését és szolgáltatásnyújtását a veszélyhelyzetre tekintettel átalakítani szükséges. A nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztése szükséges.
• A nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelyisége a veszélyhelyzet idején ügyfél által nem használható.
• A nappali ellátást nyújtó intézmény veszélyhelyzet idején ügyfél számára nem nyújt mosási, ruhatisztítási lehetőséget.
• Az idősek ellátását a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokkal kell, hogy biztosítsák (pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).
• Bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (webodalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)
• Az ellátás nyújtásához kapcsolódó dokumentációt vezetni szükséges, és a KENYSZI­ben is változatlan módon, nappali ellátásra kell jelenteni.

Fogyatékos személyek ellátása területén:

A fogyatékos személyek csoportja rendkívül heterogén – a szervi fogyatékosság, az intellektuális képességzavar, idegrendszeri fejlődési rendellenesség, halmozott fogyatékosságok, társuló betegségek – így az idősek mellett szintén a koronavírus kiemelt rizikó csoportját képviseli, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása az ellátásukat végző szociális szolgáltatások esetében.

Nappali ellátás

• A fogyatékos személyek nappali intézményének müködését és szolgáltatásnyújtását a veszélyhelyzetre tekintettel átalakítani szükséges. A nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások felfüggesztése indokolt. A fogyatékos személyek ellátását a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük támogatása érdekében szükséges szolgáltatásokkal kell, hogy biztosítsák (pl. a nappali ellátás keretében biztosított étel kiszállítása, bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás).
• A nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelyisége a veszélyhelyzet idején ügyfél által nem használható.
• A nappali ellátást nyújtó intézmény veszélyhelyzet idején ügyfél számára nem nyújt mosási, ruhatisztítási lehetőséget.
• Bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az összes kapcsolódó elérhetőségről (webodalak, Facebook csoportok, Skype címek, telefonszámok, email címek, stb.)

Támogató szolgáltatás

Az igénybevevők várható otthonmaradása miatt a támogató szolgálat szállító szolgáltatásának kihasználtsága várhatóan csökkenni fog, ezért a felszabaduló munkaerőt javasolt a személyi segítés területére átcsoportosítani.
o A szolgáltatáshoz használt gépjárművet és segédeszközöket rendszeresen fertőtleníteni szükséges.

o A veszélyhelyzet időtartama alatt kerülni kell a csoportos szállításokat, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt!
A személyi segítést végző munkatárs:
• az igénybevevő ellátását megelőzően fertőtlenítse a kezét, vegye fel a védőfelszerelést (pl. gumikesztyű),
• a munkafolyamatok elvégzését követően vegye le a védőruházatot, és fertőtlenítse a kezét.
o A támogató szolgálat gépkocsija használható személyes gondoskodást végző személyek szállítására a tömegközlekedés használatából fakadó kockázatok minimalizálása érdekében.

Budapest, 2020. március 18.

Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hozzászólások lezárva.