Fogyatékos nappali otthonokra vonatkozó siker és magasabb normatíva a támogatott lakhatás esetén

Örömmel adunk hírt tagszervezeteinknek arról, hogy a CéHálózattal közös lobbitevékenységünk sikeresnek bizonyult az alábbi két tájékoztató levélben látható témában. A leveleket kivonatait alább közöljük:

Az ÉTA Szövetséggel együtt beadott lobby anyag a fogyatékos nappalik otthona ügyében nagy sikerrel járt!

Először is jelentősen megnőtt a normatív támogatás összege: 689 000 Ft/fő lett.
Másodszor ha TL -ben ,vagy rehab. lakóotthonban él a lakó, akkor a fogyatékos  nappali ellátásban is jár a normatív támogatás utána. Párhuzamosan a kettő. Ez a két összeg együtt elég a fenntartáshoz!

A részletekben eligazít az ide vonatkozó jogszabály, ami a 2020. évi költségvetési törvényben található  2019. évi LXXI. törvény

ij) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában, fogyatékos személyek támogatott lakhatásában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül.
ik) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül.
id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,
idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,
idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy
ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában
is részesül.

Tehát, ha a támogatott lakhatásban lévő vagy rehab. lakóotthonban lévő fogyatékkal élő napközben a fogyatékos  nappali intézményben van, akkor jár utána a normatív támogatás a nappaliban is. Azokra a napokra, amikor ott van ellátva. Viszont azokon a napokon nem jár utána a szociális étkeztetési normatíva, mert a nappali ellátás támogatásába beletették a fogyatékkal élők étkezési támogatását. Tehát egy TL lakó, ha nem volt nappaliba, akkor szoc. étkeztetési támogatást is igénybe vehet, ha volt nappaliba, akkor nappalis támogatást veheti igénybe, amibe ott van az étkeztetése támogatása, tehát azokra a napokra a szoc. étkeztetést nem lehet igénybe venni.

Harmadszor a nappali ellátásnak nem 60 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-át vonják el, ha fejlesztő vagy akkreditált  foglalkoztatás van, hanem csak 40 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-ot.

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
689 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló szakvéleményével.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 60{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a igényelhető.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.
Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a igényelhető.
Tehát egy TL lakó után jár 2020–tól a TL normatíva és ha nappaliba is elláttuk, akkor annak a normatívája, ha ott fejlesztő vagy akkred. fog. volt, akkor a nappali normatíva 60 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a csak, viszont a foglalkoztatásból származó munkabére miatt magasabb térítési díjat tud fizetni.

***

Támogatott lakhatás normatíva igénylése 2020 (tájékoztató)

Kedves Hálózati tagok és Tagszervezetek!

A gondozási szükséglet, mint többlet támogatás belekerült a 2020. évi  költségvetésbe.

A jövő évi normatíva igénylés a fogyatékkal élők támogatott lakhatásánál háromféle súlyozással kérhető. Ezek a mutatók az egyén komplex szükségletfelmérésére épülnek, és lakónként be kell őket sorolni egy táblázatba – melyik lakó hova tartozik – a szükségletei alapján:

Normatíva igénylés mutatói 2020

– átlagos gondozási szükséglettel rendelkező támogatott lakhatási támogatás fogyatékos személyek részére 1,19

– fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább két kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott  1,5

– magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás 1,43

Tehát így kell már most leadni az igénylést november  30-ig és javaslatunk, hogy akiknek lakóotthonaik vannak és lakóik többsége fokozott vagy magas gondozási igényű, akkor mielőbb kérni kellene a támogatott lakhatásra való átminősítést, mert csak itt történik gondozási szükségletre épülő támogatási finanszírozás. Ez alól az autista lakóotthonok támogatása kivétel, mert ott 1,5 a támogatási szorzó.

üdvözlettel:

Papp Ágnes
elnök

Hozzászólások lezárva.