Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen nyilatkozat hatályos 2018. 05. 25-től

1. Az adatkezelő elérhetősége, alapadatai

Székhely: 1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.
Postacím: 1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.
E-mail cím: iroda@eta-szov.hu

2. Az Adatkezelés formái, jogalapja és időtartama

Az ÉTA Országos Szövetség a honlapján az alábbi módokon kezel személyes adatokat:

a) Hírlevél küldése

adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

adatkezelés célja: hír, információ továbbítása elektronikus úton

adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

kezelt személyes adatok köre, jellege: név, email cím

adatok forrása: The Newsletter Plugin bővítmény

b) Automatikus email értesítés küldése (“push email notification”)

adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

adatkezelés célja: hír, információ továbbítása elektronikus úton

adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

kezelt személyes adatok köre, jellege: név, email cím

adatok forrása: Subscribe2 bővítmény

c) Regisztrációs lehetőség önkéntes tevékenységre

adatkezelés jogalapja: önkéntes regisztráció (elektronikus űrlap (form) kitöltése)

adatkezelés célja: jelentkezés önkéntes tevékenységre

adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

kezelt személyes adatok köre, jellege: név, email cím, település neve, életkor, telefonszám

adatok forrása: Contact Form bővítmény + Flamengo bővítmény

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

d) Az eta-szov.hu weboldalon használt cookie-król

A cookie általában véve egy kis fájl, ami rövid, karakteres adatokat tartalmaz. A felhasználó által megtekintett webhely küldi át a cookie-t a web böngészőnek, ami letárolja azt a felhasználó számítógépén, majd visszaküldi az adott webhelynek minden egyes további webhely oldal megtekintésekor. A kiszolgáló ez által fel tudja ismerni a böngészőt és össze tudja rendelni a korábbi és új látogatásokat.

A böngészőben általában beállítható, hogy minden cookie-t elfogadjon, minden cookie-t visszautasítson, vagy jelezze a cookie-k érkezését. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a www.eta-szov.hu weboldal szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadása esetén nem kizárt, hogy a honlap egyes oldalai nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A következő lista segítségével további információt kaphat a cookie-beállításoknak az Ön által használt böngészőben történő módosításáról, illetve a letiltás lehetőségéről:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

A www.eta-szov.hu honlap kétféle cookie-t használ. Úgynevezett “session cookie”-t és webanalitikai cookie-kat. Ez utóbbi a Google Analytics Dashboard for WP bővítmény felhasználásával az oldal látogatóiról anonim módon gyűjt és tárol adatokat kizárólag statisztikai célokból.
A session cookie pedig a cookie-k egy speciális fajtája, amely az adott honlap működéséhez, megfelelő megjelenítéséhez nélkülözhetetlen. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, szolgáltatásait. A session cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3. Az érintett jogai

3.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy az adatkezelő tájékoztassa:

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

3.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).
Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben értesíti.

3.3 A törléshez való jog

Az érintett által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben értesíti.

3.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatait hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az érintett igényli adatait jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.)

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, akár az eredeti adatkezelő beleegyezése nélkül.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és a kezelt adatok védelméről, valamint törekszik az azokhoz történő illetéktelen hozzáférések és felhasználás megakadályozására.
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen megfelelő informatikai megoldással védettek.

Az adatkezelő azonban nem vállal felelősséget az érintett felhasználó informatikai eszközének biztonságáért, illetve az eszköz(ei) illetéktelen személyhez kerüléséből fakadó adatvesztésért és az ezekből adódó károkért.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén jogi eljárást kezdeményezhet az adatkezelő ellen, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Hozzászólások lezárva.